Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 18 okt 2012

2012-10

1. Oppsummering kartlegging av brannsikkerhet

Borettslaget ingikk tidligere i år en avtale med Norsk Brannvern AS om årlig kartlegging av brannsikkerheten. De gjennomførte i vår en befaring i alle boenheter og fellesarealer med kontroll av røykvarslere og slukkeutstyr. Batteri i røykvarslere ble skiftet og beboerne ble informert om brannsikkerhet. Det ble også gitt opplæring i bruk av slukkeutstyr til dem som hadde behov for dette.

Enkelte andeler hadde mangelfullt eller defekt brannvernutstyr. Dette vil bli skiftet/utbedret i regi av Norsk Brannvern AS. Egen info om dette kommer.

2. Oppsummering bygningsmessig og teknisk tilstandskontroll

Styret engasjerte i vår Hjellnes Consult AS for å foreta en bygningsmessig og teknisk tilstandskontroll av borettslaget. Rapporten fra kontrollen er nå klar. Hovedpunktene fra denne er:

• Borettslaget bærer generelt preg av godt vedlikehold og er i relativt god teknisk stand.

• Ikke avdekket lukt eller fuktinnhold i yttervegger eller dekke som kan tilskrives svikt i drenering.

• Ikke avdekket betongskader på ytterveggkonstruksjon.

• Som energitiltak anbefales tilleggsisolering av samtlige fasader.

• Ikke påvist feil eller mangler på balkongene, men overgang mellom rehabilitert betongdekke og utvidet del av balkong har stedvis feil og mangler som på sikt bør rehabiliteres.

• Behov for utskifting av vinduer fra 1986-87 innen en periode på 5-10 år.

• Det foreslås en tilleggsisolering av underside av dekke over kjeller som energitiltak mot kalde gulv i 1. etasje.

• Anbefaling om komplett ombygging av takkonstruksjonen som kombinert vedlikeholds- og energitiltak ved neste omtekking av takflater. Eksisterende takflater har en restlevetid på 10-20 år.

• Luftepiper og røykebeløp fremstår uten nevneverdige feil og mangler.

• Det anbefales at teglsteinspipe over fyrsentral holdes under oppsikt med påfølgende totalrehabilitering innen 10 år.

• Trapperom har moderat slitasje med stedvise skader på trappetrinn og håndløper.

• Av 463 leiligheter har 117 fortsatt dører av eldre årgang mot trapperom. Disse bør erstattet med nye klassifiserte dører.

Rapporten vil være et viktig verktøy i planlegging av løpende vedlikehold og den neste store rehabilitering av bygningsmassen, som etter Styrets mening bør være i gang innen maksimalt 5-10 år.

3. Rengjøring avfallsbrønner

Borettslaget har tegnet avtale med firmaet NiWi AS om rengjøring og service på avfallsbrønner for restavfall. Første serviceomgang ble gjennomført i månedsskiftet september/oktober.

4. Lading av el-biler i garasjer

Det har kommet forespørsel til styret om lading av el-biler i garasjer. Styret må derfor presisere at det ikke er tillatt å lade el-biler i borettslagets garasjer. Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for en slik belastning, og lading av el-bil kan føre til overbelastning. Dette kan i sin tur være brannfarlig.

5. Kapping og beskjæring av trær og busker mv

Styret har i samråd med Bo&Miljø-komiteen hatt en gjennomgang av uteområdene, for å følge opp behovet for kapping og beskjæring av trær og busker mv. Tilbudene er nylig evaluert, og avtaler vil bli inngått i oktober. Arbeidet utføres før vinteren.

6. Oppstart fyringssesongen

Det går mot kaldere tider, og sentralfyringen er nå startet opp igjen. Om du ikke får varme i en radiator kan det hende den må tappes for luft. Bruk luftenøkkelen for å tappe ut luft inntil det kommer vanndråper ut av lufteventilen. Er du i tvil om hvordan dette gjøres, ta kontakt med driftspersonalet.

7. Lufting i kalde perioder

Pass på at det står varme på radiatoren hvis du skal lufte i sterk kulde. Hvis ikke kan vannet i radiatoren fryse, og det kan føre til sprekkdannelser og vannlekkasjer. Ved slike skader vil andelseier bli belastet for borettslagets egenandel på vår forsikring.

Det er bedre for inneklimaet at du lufter raskt og effektivt, heller enn å ha vinduer på gløtt. Det bidrar også til å redusere fyringskostnadene våre.

8. Parkering på gangveier og snuplasser

Det er dessverre mange som bruker gangveier og snuplasser utenfor blokkene som parkeringsplass. Styret minner om gangveier og snuplasser kun skal brukes til av- og pålessing, og at parkering ikke er tillatt. Parkering kan medføre borttauing for eiers regning uten ytterligere varsel.