Endret: 6 feb 2019     Opprettet: 15 mai 2011

Dyrehold - forbud

Dyrehold er regulert i husordensreglene 3-2:

"Hovedregel er at dyrehold ikke er tillatt i borettslaget.

En andelseier som har særlig behov for å holde dyr kan imidlertid søke styret om dispensasjon fra forbudet. Styret kan gi samtykke til slikt dyrehold etter en interesseavveining mellom andelseiers behov for dyreholdet og borettslaget samt øvrige beboeres behov for å unngå de ulemper dyreholdet vil medføre. Et samtykke kan ikke omfatte rett til hold av flere enn ett dyr, med mindre særlige grunner foreligger.

Dersom samtykke gis skal det fastsettes vilkår."

 

Borettslagets praksis for søknader om dyrehold er:

  • Særlig behov for dyrehold må dokumenteres - normalt med legeattest.
  • Søknadsskjema fås av kontormedarbeider. Med skjema følger vedlegg hvor de enkelte beboerne i oppgangen skal bekrefte at de ikke har noen innvendinger mot et dyrehold. Utfylte skjema med vedlegg sendes kontormedarbeider.
  • Hvis det foreligger dokumentert særlig behov og det ikke er innvendinger vil styret normalt innvilge søknaden.
  • Hvis det er innvendinger mot dyreholdet vil de som har innvendinger få anledning til å begrunne og dokumentere dette. Styret vil videre gjøre en avveining mellom det dokumenterte behovet for dyreholdet opp mot dokumenterte ulemper for andre beboere i oppgangen.